ایمیل : info@solanacademy.com

نامه پذیرش (LOA) آخرین مرحله از پذیرش است که در واقع سند مربوط به پذیرش نهایی دانشجو از دانشگاه مربوطه می باشد و این نامه بعد از نامه Admission و بعد از پرداخت دپوزیت توسط دانشگاه صادر میشود

#

تماس با مابا ما در ارتباط باشید

تماس با ما

نگران نباشید با..

سولان آکادمی،کار های پذیرشت به سرعت و با دقت و برنامه ریزی دقیقی به انجام می رسه